KKVK Hak Bildirgesi -kkvk

KVKK HAK BİLDİRGESİ
 
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.imdat.com   internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan imd@t.Com  Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında düzenlenen yöntemlerle imd@t.com  durumunda, imd@t.Com  , talebin niteliğine göre talebi en k ısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, imd@t.Com  tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
 
  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini ö öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına
 
Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; ilgili kişi, veri sorumlusunun cevabını ö öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunabilir. Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.
Uluslararası mevzuat kapsamında da ilgili kişinin yukarıda sayılan haklar ı dışında; kişisel verilerinin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme ve kişisel verilerin işlenmesi veya aktarılmasına ilişkin rızasını geri çekme hakkı da mevcuttur ve imd@t.Com  tarafından uygulanmaktadır.
 
Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.imdat.com  internet adresinde yer alan Veri Sorumlusuna Başvuru Formu ’nu aşağıda bulunan Başvuru Yönergesindeki şartlara ve usullere uygun olarak gerçekleştirebilirsiniz.

 

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

Şahsen Başvuru

[Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması]

imd@t.Com 


SELÇUKLU KONYA

Zarf ın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacakt ır.

Noter Vasıtasıyla Başvuru

imd@t.Com 


Nişantaş Mah. DR. Hulusi Baybal Caddesi  NO:   SELÇUKLU KONYA

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacakt ır.

Güvenli Elektronik İmza İle Başvuru

[Güvenli elektronik imza ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla başvurması]

info@imdat.com 

E-posta’nın konu kısm ına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi ” yazılacaktır.

Mobil İmza ya da E-posta İle Başvuru

[ İlgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı Bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle]

 

info@imdat.com 

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi ” yazılacaktır.

 

 

Başvurulacak Veri Sorumlusu Bilgileri

Adres:

imd@t.Com 

....................................................................................... SELÇUKLU KONYA ( imd@t.Com 

yukarıda bulunan yönerge dışındaki usul ve şartlar ile yapılan başvurular ile içeriği tespit edilemeyen/okunamayan gönderiler için taahhütte bulunmaz.)

 

E-posta:

imdat@imdat.com   ,
                            (Telefon ile başvurunuzun ulaşıp ulaşmadığı konusunda bilgi almanızı tavsiye ederiz.)))))))))

Telefon Numaramız: (Bilgi almak için)


  

imd@t.Com nezdinde muhafaza edilen kişisel verilerin saklama süresinin sona ermesinden sonra verilerin imha edeceği süreyi ifade eder.

 

 

imd@t.Com bir imd@t.net  kuruluşudur.

Adres: .......................... Selçuklu/KONYA
Telefon: 0 532 351 12
E-Mail:  imdat@imdat.com 

imd@t.Com ŞİRKET BİLGİLERİ

Şirket Ünvanı

imd@t.Com

Sorumlu Kişi

M.R.S.

Ticaret Sicil No

00000000

Mersis No

0000000000000

Vergi Dairesi

.....................Vergi Dairesi.

Vergi No

0000000000

Yer Sağlayıcı

....................

Kep Adresi

imdat@imdat.com