Veri Sorumlusu Başvuru Formu

imd@t.Com

VERİ SORUMLUSU BAŞVURU FORMU

6698 s.lı Kanun m.11 kapsamında

Başvuru Yapan Kişinin Bilgileri

(Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre Doldurulması Zorunlu Alanlar*)


Adı Soyadı

 

TC Kimlik Numarası
(Yabancılar için uyruğu ve pasaport numarası veya- TCKN)*

 

Bildirime Esas E-Posta Adresi* 
Telefon*
(Varsa) Faks Numarası*

E-posta Adresi :
Telefon :
Faks Numarası :

Tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi*

 

Kurum ile ilişkiniz
(Lütfen İşaretleyiniz)

Üye iş ortağı    İş ortağı   Ziyaretçi  Eski çalışan  Diğer
Diğer İşaretlendiyse Bilgileri : ………………………………………………………….

Kurum ile ilişkiniz sona erdi mi?

 Evet  / Hayır


Başvuruda yukarıdaki bilgilerden doldurulması zorunlu alanlar ile talep konusunun bulunması ve başvuruların Türkçe olarak yapılması zorunludur. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.

KVKK m.11* kapsamında talebinizi açık, anlaşılır ve Kanun çerçevesinde detaylı olarak belirtiniz:

 *MADDE 11- (1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıld ığı üçüncü kişilere bil dirilmesini isteme,
  g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. 

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.iştek ve Taleplerinizi Buraya yazınız :  

Başvuruya verilecek olan yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz. (Tercih belirtilmediği takdirde başvuru yöntemi ile aynı şekilde cevap verilecektir.)

 

  Yukarıda yazmış olduğum tarafıma ait adrese yazılı şekilde gönderilmesini istiyorum.

  E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

     (E-posta yöntemini seçmeniz halinde tarafınıza daha hızlı yanıt verilmesi mümkündür.)

  Elden teslim almak istiyorum.

İşbu Veri Sahibi Başvuru Forumu'nda yer alan bilgilerin doğru ve güncel olduğunu,

Ekli bulunan aydınlatma metnini de okuduğumu ve bilgi sahibi olduğumu beyan ve taahhüt ederim.


Başvuru Sahibi

Adı Soyadı :

Adresi : 

Telefon  : 

Mail Adresi : 

Başvuru Tarihi :

İmza :


             Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.imd@t.Com nezdinde muhafaza edilen kişisel verilerin saklama süresinin sona ermesinden sonra verilerin imha edeceği süreyi ifade eder.

 

 

imd@t.Com bir imd@t.net  kuruluşudur.

Adres: .......................... Selçuklu/KONYA
Telefon: 0 532 351 12
E-Mail:  imdat@imdat.com 

imd@t.Com ŞİRKET BİLGİLERİ

Şirket Ünvanı

imd@t.Com

Sorumlu Kişi

M.R.S.

Ticaret Sicil No

00000000

Mersis No

0000000000000

Vergi Dairesi

.....................Vergi Dairesi.

Vergi No

0000000000

Yer Sağlayıcı

....................

Kep Adresi

imdat@imdat.com